Uw sollicitatie naar de functie:
Verkoper (m/v) Woudenberg

Persoonlijke informatie Verplichte informatie  

Contact

Geef begeleidend schrijven en curriculum vitae a.u.b. afzonderlijk aan :

Het maximumformaat per bestand bedraagt : 25MB

Overige informatie (Diploma's, certificaten, bewijzen etc. )

Het maximumformaat per bestand bedraagt : 25MB

Sollicitatie verzenden

Welke informatie wordt door ons geregistreerd?

Met uw beslissing om voor deze post te solliciteren, maakt u behoudens uw persoonsgegevens ook informatie over uw school- en beroepsloopbaan over.

Er werd u gevraagd om uw curriculum vitae door middel van een sollicitantenformulier te uploaden. Uw curriculum vitae wordt vervolgens automatisch verwerkt en de gegevens worden in de database voor sollicitanten opgeslagen. Uw bijlagen worden met een tekstherkenningssoftware bewerkt en de herkende inhoud wordt bij uw record opgeslagen. Uw originele documenten worden tot PDF-documenten geconverteerd en eveneens bij uw record opgeslagen. Uw originele bestanden worden gewist.

Met de overmaking van uw sollicitatiedocumenten per e-mail worden deze automatisch ingelezen en in ons managementsysteem voor sollicitanten geregistreerd. Daarbij worden alle meegestuurde documenten (begeleidende brief, curriculum vitae, diploma’s en andere bewijzen) evenals de daarin voorkomende informatie opgeslagen.

Indien u ons uw sollicitatiedocumenten nog persoonlijk of via de post zou overmaken, zullen wij deze om te beginnen digitaliseren en vervolgens eveneens in ons managementsysteem voor sollicitanten registreren. De originele documenten sturen wij u per kerende post terug.

Niet toegelaten inhoud

U alleen bent voor de ingediende teksten verantwoordelijk. Gelieve te verzekeren dat u ons geen bijlagen met virussen of wormen toestuurt. Persoonsgegevens die u aan ons overmaakt, dienen in de regel het volgende niet te bevatten:

 •      Informatie over ziekten,

•      Informatie over een eventuele zwangerschap,

•      Informatie over de etnische afkomst,

•      politieke, religieuze of filosofische overtuigingen,

•      lidmaatschap van een vakbond en seksuele voorkeur,

•      lasterlijke of vernederende informatie,

•      Informatie die niet concreet in verbinding met uw sollicitatie staat.

De informatie die u ons overmaakt, moet met de waarheid overeenstemmen en mag geen rechten van derden, publiekrechtelijke voorschriften of de goede zeden schenden ("illegale inhoud"). Gelieve er ook rekening mee te houden dat u ons schadeloos dient te stellen voor alle eisen die als gevolg van informatie met ongeoorloofde inhoud zouden ontstaan en die door u aan ons overgemaakt werden.


Aan de hand van welke wettelijke basis worden uw gegevens verwerkt?

De beslissende wettelijke basisbeginselen voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens zijn de algemene verordening betreffende gegevensverwerking van de EU (AVG). Concreet verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, alinea 1, letter b) AVG in samenhang met artikel 88 AVG. Dat wil zeggen dat u ons uw gegevens in het kader van een precontractuele maatregel ter beschikking stelt. Een beslissing in verband met uw sollicitatie zou anders niet mogelijk zijn. De verwerking van zogenaamde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, in het bijzonder van gezondheidgegevens gebeurt in de vereiste omvang op basis van artikel 9, alinea 2 AVG. Bovendien worden uw gegevens op basis van de collectieve overeenkomsten in de geest van artikel 6, alinea 1, letter b) AVG, in samenhang met artikel 88 AVG verwerkt.

Als wij uw sollicitatiegegevens op basis van uw toestemming en in de geest van artikel 6, alinea 1, letter a) AVG, in samenhang met artikel 88 AVG zouden willen verwerken, zullen wij u dat afzonderlijk en uitdrukkelijk vragen.

Wie verwerkt uw gegevens?

Voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens is volgens de wet op de gegevensbescherming de firma bofrost* Holland C.V.  3931NE Woudenberg De Nort, 9  verantwoordelijk. Het sollicitatieportaal wordt in opdracht van bofrost* door de firma concludis GmbH, Frankfurter Str. 561, 51145 Keulen uitgebaat. De technische realisatie (hosting) van het sollicitatieportaal gebeurt via servers van de firma Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen.

Uw curriculum vitae wordt automatisch door een parsing-tool van de firma Textkernel bewerkt. Het analyseren gebeurt op een server in Duitsland. Na analyse worden uw gegevens bij Textkernel gewist.

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt en aan wie worden deze gegevens doorgestuurd?

Uw sollicitatiegegevens worden uitsluitend door de bofrost* Holland C.V. en door de ondernemingen van de bofrost* ondernemingsgroep voor sollicitatiedoeleinden verwerkt.

Het doorgeven van de gegevens aan derden, dat wil zeggen aan ondernemingen buiten de bofrost* ondernemingsgroep, gebeurt niet.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang als nodig opgeslagen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle wettelijke vereisten (in het bijzonder met de bepalingen van de AVG). Als u voor een welbepaalde open betrekking gesolliciteerd hebt en wij uw persoonsgegevens voor werkaanbiedingen in de toekomst wensen bij te houden, zullen wij daarvoor in elk geval vooraf uw toelating vragen.

Indien wij geen toestemming hebben om uw sollicitatie gedurende een langere termijn te bewaren, dan wordt/worden normaal gezien uw profiel en uw persoonsgegevens 90 dagen na uw laatste sollicitatie automatisch gewist. Een verlenging van deze bewaringstermijn tot ongeveer zes maanden is mogelijk als dat voor het verdedigen van rechten noodzakelijk is.

Wij hebben steeds het recht om deze dienstverlening stop te zetten en uw gegevens zonder vermelding van redenen volledig of gedeeltelijk te wissen.

Als een gegevensverwerking op basis van uw toelating uitgevoerd wordt, kunt u voor de toekomst steeds uw toestemming voor verwerking van de gegevens herroepen zonder dat daardoor negatieve gevolgen ontstaan. Stuur uw herroeping aan service@bofrost.nl. Bij herroeping worden na ontvangst van de herroepingsverklaring alle gegevens materieel gewist en kunnen deze niet meer hersteld worden.

Gegevensbescherming

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en om misbruik van buitenaf te verhinderen. Daarbij worden maatregelen zoals codering (SSL-codering), firewalls, afweerprogramma’s tegen hackers en manuele veiligheidsmaatregelen gebruikt. De SSL-codering wordt actief als het sleutelsymbool aan het onderste einde van uw browser gesloten is en als het adres met "https://" begint. Gelieve er rekening mee te houden dat op onze websites de JavaScript™-technologie gebruikt wordt.

 

Storingen in de dienstverlening, het stopzetten of het aanpassen van de dienstverlening of het wissen van gegevens

Wij garanderen niet dat het aanbod op bepaalde tijdstippen ter beschikking zal staan. Storingen, onderbrekingen of het eventueel uitvallen van het online-aanbod sluiten wij niet uit. De servers worden regelmatig en zorgvuldig beveiligd. Voor zover gegevens – in om het even welke vorm – overgemaakt worden, raden wij u echter aan om veiligheidskopieën te maken. Wij behouden ons het recht voor om deze dienstverlening steeds aan te passen, uit te breiden, te beperken of helemaal te beëindigen. Elke aansprakelijkheid van onze kant voor gewiste gegevens of voor het verlies van gegevens is derhalve uitgesloten.

  

Verwerkingsverantwoordelijke

Gelieve u voor alle verzoeken omtrent gegevensbescherming aan onze verwerkingsverantwoordelijke te wenden. De verwerkingsverantwoordelijke van bofrost* kan via bofrost* Holland C.V.  3931NE Woudenberg De Nort, 9, Nederland ter attentie van de afdeling gegevensbescherming of via service@bofrost.nl bereikt worden.

  

 

 

 

Uw rechten op gegevensbescherming

Bij herroeping van een gegeven toestemming wordt daardoor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van een gegeven toestemming tot aan het tijdstip van uw herroeping niet geschaad. De gegevens worden zolang opgeslagen tot u uw toestemming herroept.

Behoudens het recht op herroeping van uw aan ons gegeven toestemmingen hebt u, als de respectievelijke wettelijke voorwaarden vervuld zijn, bijkomend de volgende rechten:

Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in overeenstemming met art. 15 AVG; in het bijzonder kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waaraan uw gegevens bekendgemaakt werden of worden, de geplande duur van opslag en de oorsprong van uw gegevens, indien die niet bij u persoonlijk geregistreerd werden, opvragen,
Recht op correctie van onjuiste gegevens of van aanvulling van juiste gegevens in overeenstemming met art. 16 AVG,
Recht op het wissen van uw persoonsgegevens die bij ons in overeenstemming met art. 17 AVG geregistreerd werden, voor zover geen wettelijke of contractuele registratietermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag moeten nageleefd worden,
Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt of de verwerking ervan onrechtmatig is, maar u het wissen weigert of als de verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar u deze gegevens echter wel nodig hebt voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtmatige eisen of als u in overeenstemming met art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking ingediend hebt,
Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met art. 20 AVG, dat wil zeggen het recht om geselecteerde, bij ons over u opgeslagen gegevens in een gangbaar machineleesbaar formaat toegestuurd te krijgen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor aan de toezichthoudende autoriteit van uw normale verblijfplaats of werkplaats of aan de zetel van onze onderneming wenden.
Recht van bezwaar

In overeenstemming met de voorwaarden uit art. 21, alinea. 1 AVG kan tegen de gegevensverwerking wegens redenen die uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon blijken, bezwaar ingediend worden.

Het algemene recht op bezwaar hierboven geldt voor alle in deze informatie betreffende gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6, alinea 1, letter f) AVG verwerkt worden. In overeenstemming met de AVG zijn wij tot toepassing van een dergelijk algemeen recht op bezwaar slechts verplicht als u hiervoor redenen van hogere orde vermeldt (bijv. een mogelijk gevaar voor leven en gezondheid).

Kosten van het sollicitatieportaal

Het sollicitatieportaal is voor sollicitanten gratis.